لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 شهرداري تبريز 3 شاهين ماهشهر 1 1395/07/03
هفته 15 شاهين ماهشهر 2 شهرداري تبريز 2 1395/10/13