لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 شهرداري تبريز 1 سردار بوکان 1 1395/08/10
هفته 19 سردار بوکان 2 شهرداري تبريز 2 1395/11/11
لیگ 94955
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 شهرداري تبريز 0 سردار بوکان 1 1394/07/24
هفته 11 سردار بوکان 1 شهرداري تبريز 1 1394/10/07