لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 شهرداري تبريز 3 آلومينيوم هرمزگان 0 1395/07/24
هفته 17 آلومينيوم هرمزگان 2 شهرداري تبريز 1 1395/10/27