لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 پاس همدان 1 شاهين شهرداري بوشهر 0 1395/07/23
هفته 17 شاهين شهرداري بوشهر 0 پاس همدان 0 1395/10/27