لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 پاس همدان 1 کارا شيراز 1 1395/08/22
هفته 21 کارا شيراز 1 پاس همدان 6 1395/11/26