لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 پاس همدان 0 هف سمنان 0 1395/07/17
هفته 16 هف سمنان 1 پاس همدان 0 1395/10/20