لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 پاس همدان 2 شهرداري همدان 0 1395/06/09
هفته 12 شهرداري همدان 2 پاس همدان 1 1395/09/06