لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 پاس همدان 1 شهرداري تبريز 0 1395/06/28
هفته 14 شهرداري تبريز 2 پاس همدان 1 1395/10/06
لیگ 9302
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 پاس همدان 1 شهرداري تبريز 1 1393/08/17
هفته 16 شهرداري تبريز 0 پاس همدان 1 1393/12/10
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 شهرداري تبريز 2 پاس همدان 2 1389/08/21
هفته 32 پاس همدان 1 شهرداري تبريز 1 1390/02/09