لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 اسپيدار تهران 1 بهمن سبز البرز 1 1395/12/23
هفته 1 بهمن سبز البرز 0 اسپيدار تهران 2 1395/10/26