لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 شهداي رزکان کرج 3 اتحاد ساري 2 1396/01/15
هفته 3 اتحاد ساري 2 شهداي رزکان کرج 1 1395/11/08