لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 ملي پوشان تبريز 2 اتحاد ساري 1 1395/12/23
هفته 1 اتحاد ساري 2 ملي پوشان تبريز 0 1395/10/26