لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 چوکا تالش 2 اتحاد ساري 2 1396/02/02
هفته 6 اتحاد ساري 1 چوکا تالش 2 1395/11/24