لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 شهرداري فيرزآباد 1 شاهين پارس تهران 1 1395/11/20
هفته 14 شاهين پارس تهران 1 شهرداري فيرزآباد 3 1396/01/28