لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 شاهين پارس تهران 3 ملي حفاري اهواز 2 1395/12/10