لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 پرسپوليس گناوه 3 شاهين پارس تهران 0 1396/02/03
هفته 6 شاهين پارس تهران 0 پرسپوليس گناوه 2 1395/11/26