لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 پرسپوليس برازجان 2 شاهين پارس تهران 0 1395/12/23
هفته 1 شاهين پارس تهران 1 پرسپوليس برازجان 1 1395/10/27