لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 کيان بختياري شهرکرد 0 شاهين پارس تهران 0 1396/01/16
هفته 3 شاهين پارس تهران 1 کيان بختياري شهرکرد 2 1395/11/09