لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 پرسپوليس مشهد 1 اسپيدار تهران 0 1396/01/21
هفته 4 اسپيدار تهران 2 پرسپوليس مشهد 2 1395/11/14