لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 استقلال جوان خان ببين 1 اسپيدار تهران 0 1396/02/02
هفته 6 اسپيدار تهران 0 استقلال جوان خان ببين 0 1395/11/24