لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 شهداي ماکران مياندرود 2 اسپيدار تهران 0 1396/01/09
هفته 2 اسپيدار تهران 3 شهداي ماکران مياندرود 2 1395/11/02