لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 اسپيدار تهران 1 نسل ابومسلم مشهد 1 1395/12/09