لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 شهرداري کامياران 1 پيام مقاومت ساري 1 1395/12/23
هفته 1 پيام مقاومت ساري 3 شهرداري کامياران 0 1395/10/26