لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 مقاومت تهران 0 پيام مقاومت ساري 0 1396/01/15
هفته 3 پيام مقاومت ساري 4 مقاومت تهران 3 1395/11/08