لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 صنعت ساري 3 پيام مقاومت ساري 2 1396/01/28
هفته 5 پيام مقاومت ساري 2 صنعت ساري 1 1395/11/19