لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 پرسپوليس مشهد 2 بهمن سبز البرز 0 1395/11/19
هفته 14 بهمن سبز البرز 1 پرسپوليس مشهد 4 1396/01/27