لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 نسل ابومسلم مشهد 0 پرسپوليس مشهد 1 1396/01/16
هفته 3 پرسپوليس مشهد 3 نسل ابومسلم مشهد 1 1395/11/09