لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 خوشه طلايي ثنا 3 پيام مقاومت ساري 1 1395/11/02
هفته 11 پيام مقاومت ساري 0 خوشه طلايي ثنا 0 1395/01/09