لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 خوشه طلايي ثنا 2 شهداي رزکان کرج 1 1395/12/03