لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 خوشه طلايي ثنا 1 آلومينيوم آبسکون تهران 0 1395/12/17