لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 شهرداري کامياران 0 خوشه طلايي ثنا 0 1396/01/15
هفته 3 خوشه طلايي ثنا 0 شهرداري کامياران 0 1395/11/08