لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 ملي پوشان تبريز 1 خوشه طلايي ثنا 2 1396/01/27
هفته 5 خوشه طلايي ثنا 1 ملي پوشان تبريز 0 1395/11/19