لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 شهداي رزکان کرج 1 پيام مقاومت ساري 0 1395/11/24
هفته 15 پيام مقاومت ساري 2 شهداي رزکان کرج 0 1396/02/02