لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 آلومينيوم آبسکون تهران 1 شهداي رزکان کرج 3 1396/01/21
هفته 4 شهداي رزکان کرج 2 آلومينيوم آبسکون تهران 1 1395/11/15