لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 شهداي رزکان کرج 2 مقاومت تهران 3 1395/12/09