لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 صنعت ساري 0 شهداي رزکان کرج 0 1395/12/23
هفته 1 شهداي رزکان کرج 3 صنعت ساري 0 1395/10/26