لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 انتظار بجنورد 3 پرسپوليس مشهد 2 1395/11/02
هفته 11 پرسپوليس مشهد 0 انتظار بجنورد 0 1396/01/09