لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 استقلال جوان خان ببين 2 بهمن سبز البرز 0 1395/12/03