لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 استقلال جوان خان ببين 2 استقلال نوين بجنورد 1 1395/12/17