لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 شهداي بابلسر 3 استقلال جوان خان ببين 2 1396/01/15
هفته 3 استقلال جوان خان ببين 3 شهداي بابلسر 1 1395/11/08