لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 نسل ابومسلم مشهد 1 استقلال جوان خان ببين 1 1396/01/27
هفته 5 استقلال جوان خان ببين 0 نسل ابومسلم مشهد 0 1395/11/19