لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 اميد حسن آباد 0 استقلال جوان خان ببين 2 1396/01/09
هفته 2 استقلال جوان خان ببين 1 اميد حسن آباد 1 1395/11/02