لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 شهرداري بم 6 شاهين پارس تهران 2 1395/11/03
هفته 11 شاهين پارس تهران 3 شهرداري بم 4 1396/01/10