لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 ملي حفاري اهواز 5 شهرداري بم 0 1396/02/03
هفته 6 شهرداري بم 3 ملي حفاري اهواز 2 1395/11/26