لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 پرسپوليس گناوه 2 شهرداري بم 1 1396/01/22
هفته 4 شهرداري بم 3 پرسپوليس گناوه 0 1395/11/16