لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 آلومينيوم آبسکون تهران 0 اتحاد ساري 3 1395/11/19
هفته 14 اتحاد ساري 5 آلومينيوم آبسکون تهران 0 1396/01/27