لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 شهرداري کامياران 3 آلومينيوم آبسکون تهران 0 1396/02/02
هفته 6 آلومينيوم آبسکون تهران 2 شهرداري کامياران 1 1395/11/24