لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 مقاومت تهران 2 آلومينيوم آبسکون تهران 0 1395/12/23
هفته 1 آلومينيوم آبسکون تهران 2 مقاومت تهران 2 1395/10/26