لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 صنعت ساري 3 آلومينيوم آبسکون تهران 1 1396/01/15
هفته 3 آلومينيوم آبسکون تهران 1 صنعت ساري 1 1395/11/08