لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 پاراگ تهران 7 شاهين پارس تهران 1 1395/11/15
هفته 13 شاهين پارس تهران 1 پاراگ تهران 0 1396/01/22