لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 پاراگ تهران 0 شهرداري بم 2 1395/12/18